Psalmet 25

Psalm i Davidit.

Alef

Te ti, o Zot, e lartësoj shpirtin tim,

Bet

te ti kam besim, o Perëndia im.

Mos lejo të turpërohem,

armiqtë e mi mos ngazëllefshin mbi mua.

Gimel

Mos u turpërofshin

gjithë sa shpresojnë te ti,

por turpi mbuloftë

ata që më kot bëjnë paudhësi.

Dalet

Zot, dëftemë udhët e tua,

shtigjet e tua m’i mëso.

He

Udhëhiqmë në të vërtetën tënde

e më mëso,

Vau

se ti je Perëndia i shpëtimit tim,

te ti shpresoj tërë ditën.

Zain

Kujto, o Zot, përdëllimet e tua

dhe mirësitë e tua,

se janë prej amshimit.

Het

Mëkatet e rinisë sime mos i kujto,

e as shkeljet e mia,

por kujtomë me dashamirësi,

për hir të mirësisë sate, o Zot.

Tet

I mirë e i drejtë është Zoti,

prandaj u tregon udhën mëkatarëve.

Jod

Të përulurve u prin në drejtësi,

të përulurve ua mëson udhët e tij.

Kaf

10 Tërë udhët e Zotit

janë mirësi e besnikëri

për ata që ruajnë besëlidhjen

dhe dëshmitë e tij.

Lamed

11 Për hir të emrit tënd, o Zot,

fale fajin tim,

se i rëndë është.

Mem

12 Kush është njeriu që druan Zotin?

Atij do t’i mësojë

cilën udhë të zgjedhë.

Nun

13 Shpirti i tij do të jetojë mes të mirash,

pasardhësit e tij do të trashëgojnë dheun.

Samek

14 Zoti i këshillon ata që e druajnë,

ua bën të ditur besëlidhjen e tij.

Ain

15 Sytë i kam përherë drejt Zotit,

ai do të m’i çlirojë këmbët prej lakut.

Pe

16 Kthehu nga unë e mëshiromë,

se i vetmuar jam e i mjerë.

Cade

17 Hidhërimet e zemrës më janë shtuar,

nga fatkeqësitë e mia çliromë.

Kof

18 Shih vuajtjen dhe mundimin tim

e m’i fal të gjitha mëkatet.

Resh

19 Këqyri armiqtë e mi!

Sa shumë janë shtuar,

plot tërbim e mëri më urrejnë.

Sin

20 Ruaje shpirtin tim e më shpëto,

mos u turpërofsha, se te ti kërkova strehë.

Tau

21 Ndershmëria e drejtësia më mbrojtshin,

se te ti e kam varur shpresën.

22 Çliroje Izraelin, o Perëndi,

prej të gjitha pikëllimeve.