1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
1 2 3
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4 5
1
1
1
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
1 Gjonit
1 Korintasve
1 Kronikave
1 Mbreterve
1 Pjetrit
1 Samuelit
1 Thesalonikasve
1 Timoteut
2 Gjonit
2 Korintasve
2 Kronikave
2 Mbreterve
2 Pjetrit
2 Samuelit
2 Thesalonikasve
2 Timoteut
3 Gjonit
abdia
amosi
danieli
Efesianeve
eksodi
esdra
ester
ezekieli
Filemonit
Filipianeve
Fjaleteurta
Galatasve
Gjoni
gjyqtaret
habakuku
hagai
Hebrenjve
isaia
Jakobit
jeremia
jobi
joel
jona
jozueu
Juda
kantikuikantikeve
Kolosianeve
levitiku
Ligji Perterire
Luka
malakia
Marku
mateo
mikea
nahumi
nehemia
numrat
osea
predikuesi
psalmet
Romakeve
Ruthi
sofonia
Titi
Uncategorized
vajtimet
Veprat e Apostujve
zakaria
zanafilla
Zbulesa

Esdra 2

2 Këta janë njerëzit e provincës që u kthyen nga robëria, midis atyre që Nebukadnetsari, mbret i Babilonisë, kishte çuar në robëri në Babiloni, dhe që u kthyen në Jeruzalem dhe në Judë, secili në qytetin e tij. Ata që erdhën me Zorobabelin ishin Jeshua, Nehemia, Serajahu, Relajahu, Mardokeo, Bilshani, Mispari, Bigvai, Rehumi dhe Baanahu. Bijtë e Paroshit, dy mijë e njëqind e shtatëdhjetë e dy. Bijtë e Shefatiahut, treqind e shtatëdhjetë e dy. Bijtë e Arahut, shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë. Bijtë e Pahath-Moabit, pasardhës të Jeshuas dhe të Joabit, dy mijë e tetëqind e dymbëdhjetë. Bijtë e Elamit, një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër. Bijtë e Zatuit, nëntëqind e dyzet e pesë. Bijtë e Zakait, shtatëqind e gjashtëdhjetë. 10 Bijtë e Banit, gjashtëqind e dyzet e dy. 11 Bijtë e Bebait, gjashtëqind e njëzet e tre. 12 Bijtë e Azgadit, një mijë e dyqind e njëzet e dy. 13 Bijtë e Adonikamit, gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë. 14 Bijtë e Bigvait, dy mijë e pesëdhjetë e gjashtë. 15 Bijtë e Adinit, katërqind e pesëdhjetë e katër. 16 Bijtë e Aterit, domethënë të Ezekias, nëntëdhjetë e tetë. 17 Bijtë e Betsait, treqind e njëzet e tre. 18 Bijtë e Jorahut, njëqind e dymbëdhjetë. 19 Bijtë e Hashumit, dyqind e njëzet e tre. 20 Bijtë e Gibarit, nëntëdhjetë e pesë. 21 Bijtë e Betlemit, njëqind e njëzet e tre. 22 Burrat e Netofahut, pesëdhjetë e gjashtë. 23 Burrat e Anathothit, njëqind e njëzet e tetë. 24 Burrat e Azmavethit, dyzet e dy. 25 Burrat e Kirjath-Arimit, të Kefirahut dhe të Beerothit, shtatëqind e dyzet e tre. 26 Burrat e Ramahut dhe të Gebës, gjashtëqind e njëzet e një. 27 Burrat e Mikmasit, njëqind e njëzet e dy. 28 Burrat e Bethelit dhe të Ait, dyqind e njëzet e tre. 29 Bijtë e Nebos, pesëdhjetë e dy. 30 Bijtë e Magbishit, njëqind e pesëdhjetë e gjashtë. 31 Bijtë e një Elami tjetër, një mijë e dyqind e pesëdhjetë e katër. 32 Bijtë e Harimit, treqind e njëzet. 33 Bijtë e Lodit, të Hadidit dhe të Onos, shtatëqind e njëzet e pesë. 34 Bijtë e Jerikos, treqind e dyzet e pesë. 35 Bijtë e Senaahut, tre mijë e gjashtëqind e tridhjetë. 36 Priftërinjtë: bijtë e Jedajahut, nga shtëpia e Jeshuas, nëntëqind e shtatëdhjetë e tre. 37 Bijtë e Imerit, një mijë e pesëdhjetë e dy. 38 Bijtë e Pashurit, një mijë e dyqind e dyzet e shtatë. 39 Bijtë e Harimit, një mijë e shtatëmbëdhjetë. 40 Levitët: bijtë e Jeshuas dhe të Kadmielit, pasardhës të Hodaviahut, shtatëdhjetë e katër. 41 Këngëtarët: bijtë e Asafit, njëqind e njëzet e tetë. 42 Bijtë e derëtarëve: bijtë e Shalumit, bijtë e Aterit, bijtë e Talmonit, bijtë e Akubit, bijtë e Hatitas, bijtë e Shobait, gjithsej njëqind e tridhjetë e nëntë. 43 Nethinejtë: bijtë e Tsihas, bijtë e Hasufas, bijtë e Tabaothit, 44 bijtë e Kerosit, bijtë e Siahas, bijtë e Padonit, 45 bijtë e Lebanahut, bijtë e Hagabahut, bijtë e Akubit, 46 bijtë e Hagabit, bijtë e Shamlait, bijtë e Hananit, 47 bijtë e Gidelit, bijtë e Gaharit, bijtë e Reajahut, 48 bijtë e Retsinit, bijtë e Nekodas, bijtë e Gazamit, 49 bijtë e Uzas, bijtë e Paseahut, bijtë e Besait, 50 bijtë e Asnahut, bijtë e Mehunimit, bijtë e Nefusimit, 51 bijtë e Bakbukut, bijtë e Hakufas, bijtë e Harhurit, 52 bijtë e Batsluthit, bijtë e Mehidas, bijtë e Harshas, 53 bijtë e Barkosit, bijtë e Siseras, bijtë e Thamahut, 54 bijtë e Netsiahut, bijtë e Hatifas, 55 bijtë e shërbëtorëve të Salomonit; bijtë e Sotait, bijtë e Soferethit, bijtë e Perudas, 56 bijtë e Jaalas, bijtë e Darkonit, bijtë e Gidelit, 57 bijtë e Shefatiahut, bijtë e Hatilit, bijtë e Pokereth-Hatsebaimit, bijtë e Amit. 58 Tërë Nethinejtë dhe bijtë e shërbëtorëve të Salomonit ishin treqind e nëntëdhjetë e dy. 59 Këta qenë ata që u kthyen nga Tel-Melahu, nga Tel-Harsha, nga Kerub-Adani dhe nga Imeri; por ata nuk qenë në gjendje të tregonin shtëpinë e tyre atërore dhe pasardhësit e tyre, për të provuar në se ishin nga Izraeli; 60 bijtë e Delajahut, bijtë e Tobiahut, bijtë e Nekodas, gjithsej gjashtëqind e pesëdhjetë e dy. 61 Midis bijve të priftërinjve: bijtë e Habajahut, bijtë e Hakotsit, bijtë e Barzilait, që kishte për grua një nga bijat e Barzilait, Galaaditit, dhe që u quajt me emrin e tyre. 62 Këta kërkuan listën e tyre midis atyre të regjistruar në gjenealogjitë, por nuk e gjetën; prandaj u përjashtuan nga priftëria si të papastër. 63 Qeveritari i urdhëroi ata të mos hanin asgjë nga gjërat shumë të shenjta deri sa të mos paraqitej një prift me Urim dhe Thumim. 64 Tërë asambleja përbëhej nga dyzet e dy mijë e treqind e gjashtëdhjetë veta. 65 Pa llogaritur shërbëtorët dhe shërbëtoret e tyre, që arrinin shtatë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë; midis tyre kishte gjithashtu dyqind këngëtarë dhe këngëtare. 66 Ata kishin shtatëqind e tridhjetë e gjashtë kuaj, dyqind e dyzet e pesë mushka, 67 katërqind e tridhjetë e pesë deve dhe gjashtë mijë e shtatëqind e njëzet gomarë. 68 Disa të parë të shtëpive atërore, kur arritën në shtëpinë e Zotit që është në Jeruzalem, dhanë bujarisht dhurata për shtëpinë e Perëndisë, në mënyrë që ajo të ngrihej përsëri në vendin e mëparshëm. 69 I dhanë thesarit të veprës, sipas mjeteve të tyre, gjashtëdhjetë e një mijë darikë ari, pesë mijë mina argjendi dhe njëqind veshje prifti. 70 Kështu priftërinjtë, Levitët, njerëzit e popullit, këngëtarët, derëtarët dhe Nethinejtë, u vendosën në qytetet e tyre, dhe gjithë Izraelitët në qytetet e tyre.